Izglītības programmas

Skola realizē

  • pamatizglītības programmu (21011111)
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (31011011)
  • pirmsskolas izglītības programmu (01011111)
  • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (31011013)
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (31016011)

Mācību priekšmetu un stundu īstenošanas plāns 2021_22.m.g.