Karjeras izglītības plāns

Karjeras izglītība tiek integrēta klases audzinātāja stundās, mācību priekšmetu saturā, projekta dienā “Ēnu diena” un interešu izglītībā. Karjeras izglītības īstenošana skolā notiek atbilstoši izstrādātajam klases audzināt'[aja izstrādātajam darba plānam, izmantojot daudzveidīgas mācību metodes un darba organizācijas formas.

2021./2022. mācību gada 1. semestrim:

1.-6.klasēm nodarbības plāno un vada klases audzinātājs.

7.-12.klasēm nodarbības plāno un vada Jūrmalas interešu izglītības centra karjeras konsultanti

KlaseStundasMācību forma
8.a4 klātienē / attālināti
9.b4 klātienē / attālināti
10.a2 klātienē / attālināti
11.a2 klātienē / attālināti
12.a2 klātienē / attālināti
7.a, 7.b4 klātienē / attālināti
8.b4 klātienē / attālināti
9.a4 klātienē / attālināti
10.b, 11.b, 12.b4 attālināti