Skolas kārtības

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (konsolidēta)

Kārtība, kā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas (konsolidēta)

Iekšējās kārtības noteikumi

Kārtība, kādā skola informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojosā iemesla neapmeklē izglītības iestādi

Ētikas kodekss

Kārtība par mācību procesa organizēšanu izglītības iestādē, ievērojot
epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā (konsolidēta)