Skolas kārtības

Kārtība par mācību procesa organizēšanu izglītības iestādē, ievērojot
epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā (konsolidēta)

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (konsolidēta)

Kārtība, kā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas (konsolidēta)

Iekšējās kārtības noteikumi

Grozījumi iekšējās kārtības noteikumos (30.01.2020.)

Grozījumi iekšējās kārtības noteikumos (27.03.2019.)

Grozījumi iekšējās kārtības noteikumos (30.10.2018.)

Kārtība, kādā skola informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojosā iemesla neapmeklē izglītības iestādi

Ētikas kodekss