Vecākiem

Atbalsta komanda

Majoru vidusskolā strādā atbalsta komanda, kuras darbības pamatā ir kompleksa pieeja, lai izglītojamo grūtības vai problēmsituācijas varētu skatīt veselumā.

Katrs bērns skolā ir ienācis ar savām spējām, raksturu un veselības stāvokli, tāpēc reizēm rodas grūtības vai nu mācību procesā, vai attiecībās ar apkārtējiem. Atbalsta personāls – sociālais pedagogs, psihologs, logopēds un medmāsa strādā, lai palīdzētu bērniem pēc iespējas labāk justies skolā.

Atbalsta komandas darba veiksmīga īstenošana ir iespējama ar pedagogu un skolēnu vecāku līdzdalību.

Galvenais atbalsta komandas darbības mērķis – sniegt vispusīgu atbalstu skolēniem, viņu vecākiem, skolas darbiniekiem.

Galvenie atbalsta komandas darba uzdevumi:

 • Nodrošināt labvēlīgu un atbalstošu mācību vidi audzēkņu zināšanu, prasmju un saskarsmes iemaņu līdzsvarotai attīstībai.
 • Veicināt skolēnu personības un izziņas procesu līdzsvarotu attīstību, lai viņi varētu apzināties sevi, savas iespējas, kā arī mācīties uzņemties atbildību, respektēt un novērtēt citus.
 • Noskaidrot potenciālo mērķgrupu atbalsta sniegšanai.
 • Izpētīt mācību vai uzvedības grūtību rašanās cēloņus (krīzes situācijas, psihoemocionālās attīstības īpatnības, vardarbība, u.c.).
 • Ievērojot profesionālās ētikas principus, sniegt informāciju par novērojumiem vai psiholoģiskās izpētes rezultātiem citiem speciālistiem un vecākiem.
 • Veikt skolēnu runas un rakstu valodas profilaksi un korekciju, organizējot individuālās nodarbības;
 • Veicināt bērnu ar atbalsta vajadzībām sekmīgu integrāciju sabiedrībā.
 • Meklēt risinājumu konkrētiem gadījumiem, sastādot skaidru rīcības plānu un pārraugot tā realizāciju.
 • Veicināt vecāku, skolotāju un skolēnu sadarbību, viņu saskarsmes prasmju pilnveidošanu un resursu apzināšanos;
 • Atbalsta komandas personālam rūpēties par personīgo profesionālo pilnveidi;

Atbalsta komandas darba procesa organizācija:

 • Atbalsta personāla komandas modelis paredz koordinētu sadarbību starp komandas locekļiem, paredzot fizisko un garīgo veselību veicinošas, atbalstu sniedzošas un drošas vides radīšanu skolā.
 • Tiekoties grupas sanāksmēs un uzklausot problēmu, katrs komandas loceklis, savas kompetences ietvaros, meklē problēmas cēloņus, sniedz atbalstu izglītojamam un viņa ģimenei.

Sociālais pedagogs

 • Palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt sociāli pedagoģiskās problēmas, kas rada grūtības mācību procesā.
 • Sociālais pedagogs uzklausa, novēro, informē, konsultē, sniedz atbalstu;
 • Izvērtē problēmu un palīdz to risināt; sekmē skolēnu, vecāku un skolotāju savstarpējās sadarbības iespējas;
 • Ja nepieciešams, apmeklē ģimeni mājās; pēta skolas sociālo vidi; pēta un izzina problēmu cēloņus;
 • Palīdz skolēniem veidot dzīves prasmes. Veicina bērnu un jauniešu pašu atbildības un pašrealizācijas izpausmes socializācijas procesā.
 • Izstrādā priekšlikumus un organizē profilaktiskus pasākumus, lai novērstu vai ierobežotu atkarību un dažādu problēmu izplatību skolā;
 • Koordinē un sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem
 • Jautājumu risināšanā ievēro konfidencialitāti.

Psihologs

 • Palīdz cilvēkam veiksmīgāk orientēties dažādās sarežģītās dzīves situācijās un kopīgi rast tām risinājumu, kā arī palīdz izprast un novērst grūtības, kas traucē mācību procesam un audzināšanas darbam.
 • Psihologs aizstāv sava klienta intereses un ievēro profesionālās ētikas kodeksa noteikumus, nodrošinot  konsultācijas laikā saņemtās personiskās informācijas konfidencialitāti.
 • Psihologs nav ārsts un neizraksta medikamentus. Psihologs strādā ar garīgi veseliem cilvēkiem. Skolēna sadarbība ar psihologu ir brīvprātīga (līdz skolēns sasniedzis 16 gadu vecumu, tai nepieciešama vecāku atļauja).
 • Veic psiholoģisko konsultēšanu:

– par bērna attīstības saistību ar mācību procesu un uzvedības īpatnībām;

– par uzvedības korekcijas iespējām;

– saskarsmes un attiecību problēmu gadījumos;

– krīzes situācijās un adaptācijas grūtību gadījumos;

– karjeras izvēles jautājumos.

 • Veic izziņas procesu,  emocionālās sfēras, uzvedības un personības iezīmju  psiholoģisko izpēti.
 • Psihologs darbā pielieto arī spēļu un mākslas terapijas elementus, kas sniedz iespēju cilvēkam simboliski izteikt to, ko viņš jūt un pārdzīvo, ko bieži vien nespēj izteikt vārdos.
 • Skolas psihologs var piedalīties mācību stundās, vecāku sapulcēs un pedagoģiskajās sēdēs.
 • Sadarbojas ar institūciju speciālistiem un sniedz informāciju par iespējām saņemt alternatīvu palīdzību.
 • Vai psihologa palīdzībai ir tūlītējs rezultāts? Reizēm plānoto rezultātu var sasniegt ar vienu vai dažām konsultēšanas reizēm, tomēr biežāk ir nepieciešams ilgāks sadarbības laiks. Svarīga ir  konsultējamā personiska iesaistīšanās un atbildības uzņemšanās par rezultātu.

Logopēds

 • Veic izglītojamo valodas traucējumu izpēti, diagnostiku un korekciju.
 • Sadarbojas ar klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem un izglītojamo vecākiem.
 • Skolēni nodarbības apmeklē pēc stundu saraksta;
 • Par logopēdisko nodarbību apmeklējumiem atbild skolēns, skolotājs un logopēds;
 • Vecāki  var saņemt konsultācijas par bērna valodas attīstību, korekcijas darba dinamiku un rezultātiem;
 • Vecākiem ir iespēja apmeklēt nodarbības, iepriekš saskaņojot apmeklējuma laiku.

Medmāsa

 • Kontrolē un nodrošina kompleksos pasākumus bērnu dzīvības un veselības aizsardzībā;
 • Sniedz ārstniecisko un profilaktisko palīdzību savas kompetences ietvaros; sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību skolēniem un skolas personālam līdz specializētās palīdzības sniegšanas brīdim;
 • Veic veselīga dzīvesveida ieviešanu;
 • Informē skolēnus un skolotājus par profilaktisko pošu nozīmi un aktuālam tēmām medicīnā.
 • Iespēju robežās novērš kaitīgo paradumu attīstību skolēnu vidē;
 • Seko sanitāri-higiēnisko normu ievērošanai;
 • Kopā ar skolas administrāciju nodrošina optimālus apstākļus un seko bērnu ar īpašām vajadzībām integrēšanai skolā.