Majoru vidusskolas audzināšanas darba plānojums

2021./2022. m. g.

Valsts izglītības satura centrs 2021./2022. mācību gadā izvirzījis šādas galvenās prioritātes:

  1. Ar 2021./2022. m. g. uzsākta 1., 2., 4., 5., 7., 8., 10.,11. klasē jauno izglītības standartu un izglītības koncepcijas īstenošana „Kompetenču pieeja mācību saturā”.
  2. Sekmēt Izglītojamo izpratni par drošību un veselību kā vērtību.
  3. Aktualizēt skolēnu pašpārvalžu lomu izglītības iestādes darbībā un skolas vides veidošanā.
  4. Stiprināt izglītojamo patriotismu un valstiskās identitātes apziņu, kopt skolas un vietējās kopienas tradīcijas un iesaistīties valstiski nozīmīgos notikumos, aktivitātēs.

Mērķis: Nodrošināt iespēju katram izglītojamam kļūt par krietnu cilvēku, rīcībspējīgu un atbildīgu personību sabiedrībā, attīstot skolēniem dzīves prasmes un bagātinot kultūrvēsturisko pieredzi, stiprinot piederību ģimenei, klasei, skolai, sabiedrībai, valstij.

Uzdevumi:

  • Veicināt katra izglītojamā harmoniskas personības veidošanos un attīstību.
  • Radīt izglītojamam iespēju izprast pašam sevi, apzināties savus pienākumus un tiesības, savas attieksmes un rīcību, mācīt domāt un rīkoties patstāvīgi, uzņemoties atbildību par savu rīcību.
  • Veicināt cieņu pret sevi un citiem, veselību veicinošu un drošu paradumu izkopšanu.
  • Veicināt iesaistīšanos skolēnu pašpārvaldē, sekmējot lēmumu pieņemšanu, pasākumu organizēšanu un vadīšanas kompetenču pilnveidi.

Audzināšanas pasākumu plāns:

N.p.k.LaiksĀrpusklases pasākumi skolā
1.1.09.Zinību diena.
2.13.-24.09.Dzejas nedēļa.
3.20.-24.09.10.klases “iesvētību” maratons.
4.29.09.Miķeļdienas tirdziņš.
5.1.10.Skolotāju diena.
6.4. –  8.10.Labo darbu nedēļa.
7.8.- 26.11.Skola latviski patriotiskā “ietērpā” .
8.10.11.Mārtiņdiena. Mārtiņdienas tirdziņš.
9.11.11Lāčplēša diena.
10.11.11Lāčplēša dienas lāpu gājiens.
11.17.11.Skolas svētku koncerts „Svētki Latvijai!”
12.18.11.Gaismas ceļš Jūrmalā.
13.28.11.Adventes vainaga iesvētīšana Dubultu lut.baznīcā.
14.01.12.Pasaules AIDS diena
15.6.-17.12.Skola Ziemassvētku “ietērpā”.
16.17.12.Svētku koncerts “Ceļā uz Ziemassvētkiem”.
17.21.01.Projektu diena. Barikāžu atceres diena.
18.24.-28.01.Galda spēļu turnīri (dambrete u.c.).
19.9.02.Projektu diena. Karjeras un ēnu diena.
20.18.02.Atdarināšanas konkurss „Popiela” 3.- 6.kl.,7.-12.kl..
21.25.02.Skatuves runas konkurss “Pie jūras”1.-12.kl.
22.25.02.Teātris manai paaudzei.
23.11.03.Talantu diena „Māksla tevī”.
24.11.-14.04.Skola Lieldienu “ietērpā” .
25.11.04.Saulgrieži. Lieldienas latviskās tradīcijās.
26.19.-29.04.Kas mājo bibliotēkā? Lasītveicināšanas nedēļa.
27.28.-3.05.Demokrātijas nedēļa.
28.6.05.Mātes dienai veltīts koncerts.
29.9.05.Projektu diena. Eiropas diena.
30.17.05.Ciemos pie direktores (olimpiāžu uzvarētāji)
31.27.05.Projektu diena. Diena ar klases audzinātāju.
32.29.05.Kūrortsvētku atklāšanas gājiens.
33.31.05.Pēdējā skolas diena 1.- 8., 10,11.klasēm.