Kārtība

Grozījumi 2020.gada 19.augusta iekšējos noteikumos Nr.84 “Kārtība par mācību procesa organizēšanu izglītības iestādē, ievērojot epidemioloģisko situāciju COVID-19 laikā”

Kārtība par mācību procesa organizēšanu izglītības iestādē, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā

Kārtība, kādā skola informē vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas