Mācību priekšmetu stundu saraksts

Stundu saraksts 1. – 12. klasei redzams šeit.

Dienas kārtība pirmsskolas grupai 2019./2020. mācību gadā

Laiks Nodarbība
7.30-9.00 Bērnu sagaidīšana, sarunas ar vecākiem, spēles un rotaļas, individuālais darbs, pārrunas.
9.00-9.30 Brokastis
9.30-12.30 Integrētas mācības par bērnam aktuālu tematu. Pratību pamatu veidošana mācību jomās – valodu, sociālā un pilsoniskā, kultūras izpratne un pašizpausme mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselība un fiziskā aktivitāte, rotaļnodarbībās paredzot  aktivitātes bērna rotaļdarbībai atbilstošā vidē konkrētu sasniedzamo rezultātu apguvē, nodrošinot bērnam iespēju katru dienu daļu no mācību satura apgūt ārpus telpām.
12.30-13.00 Pusdienas
13.00-13.10 Gatavošanās atpūtai- ģērbšanās, zobu tīrīšana, higiēnas procedūras
13.10 – 15.00 Diendusa
15.00 – 15.30 Pakāpeniska celšanās, bērnu patstāvīgā darbība.
15.30-15.45 Launags
15.45-18.00 (Piektdienās līdz 17.30) Rotaļnodarbības grupā vai ārā, individuālais darbs, bērnu patstāvīgā darbība, pārrunas un konsultāciju sniegšana vecākiem. Pakāpeniska došanās mājās.