Majoru vidusskolas audzināšanas darba plānojums

2020./2021. m. g.

Valsts izglītības satura centrs 2020./2021.mācību gadā izvirzījis šādas galvenās prioritātes:

  1. Ar 2020./2021. m. g. uzsākta 1., 4., 7., 10.klasē jauno izglītības standartu un izglītības koncepcijas īstenošana „Kompetenču pieeja mācību saturā”.
  2. Sekmēt skolēnu nacionālās un valstiskās identitātes un patriotisma nostiprināšanos, radot skolēniem iespējas līdzdalībai tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un savas skolas, novada/pilsētas kultūras dzīves veidošanā.
  3. Veicināt skolēnu atbildību un rīcību saskaņā ar saviem pienākumiem un tiesībām, akcentējot cieņpilnu saskarsmi un savstarpējo attiecību kultūru.
  4. Aktualizēt skolēnu pašpārvalžu lomu izglītības iestādes darbībā un skolas vides veidošanā.
  5. Stiprināt izglītojamo patriotismu un valstiskās identitātes apziņu, kopt skolas un vietējās kopienas tradīcijas un iesaistīties valstiski nozīmīgos notikumos, aktivitātēs.

Mērķis: Nodrošināt iespēju katram izglītojamam kļūt par krietnu cilvēku, rīcībspējīgu un atbildīgu personību sabiedrībā, attīstot skolēniem dzīves prasmes un bagātinot kultūrvēsturisko pieredzi, stiprinot piederību ģimenei, klasei, skolai, sabiedrībai, valstij.

Uzdevumi:

  • Veicināt katra izglītojamā harmoniskas personības veidošanos un attīstību.
  • Radīt izglītojamam iespēju izprast pašam sevi, apzināties savus pienākumus un tiesības, savas attieksmes un rīcību, mācīt domāt un rīkoties patstāvīgi, uzņemoties atbildību par savu rīcību.
  • Radīt izglītojamam iespēju izprast pašam sevi, apzināties savus pienākumus un tiesības, savas attieksmes un rīcību, mācīt domāt un rīkoties patstāvīgi, uzņemoties atbildību par savu rīcību.
  • Veicināt mērķtiecīgu karjeras izvēli un mērķtiecību uz darbu kā personības pašrealizācijas un eksistences līdzekļu iegūšanas veidu un labklājības avotu.
  • Veicināt iesaistīšanos skolēnu pašpārvaldē, sekmējot lēmumu pieņemšanu, pasākumu organizēšanu un vadīšanas kompetenču pilnveidi.

Audzināšanas pasākumu plāns:

N.p.k.LaiksĀrpusklases pasākumi skolā
1.1.09.Zinību diena.
2.11.09.Dzejas diena.
3.18.09.Olimpiskā diena.
4.23.09.Pārgājiens/ ekskursija „Iepazīstot rudeni”.
5.2.10.Skolotāju diena.
6.5. –  9.10.10.klases “iesvētību” maratons.
7.5. – 9.10.Labo darbu nedēļa.
8.26.–30.10.Latvijas Veselības sporta nedēļa.
9.30.10.Kinolektorijs 1.-4.kl. “Iepazīsties – Leļļu kino!” (progr. “Skolas soma”ietvaros)
10.2.11.Izrāde jauniešiem “Gleznas ārpus rāmjiem” 9.-12.kl. (progr. “Skolas soma” ietvaros)
11.9.- 27.11.Skola latviski patriotiskā “ietērpā” .
12.10.11.Mārtiņdiena. Mārtiņdienas tirdziņš.
13.11.11.Lāčplēša diena. Muzikāls vēstījums “Latvijas gadsimts” 1.-12.kl. (progr. “Skolas soma” ietvaros)
14.11.11.Lāčplēša  dienas lāpu gājiens.
15.17.11.Skolas svētku koncerts „Svētki Latvijai!”
16.18.11.Gaismas ceļš Jūrmalā.
17.29.11.Adventes vainaga iesvētīšana Dubultu lut.baznīcā.
18.7.- 18.12.Skola Ziemassvētku “ietērpā”.
1918.12.Svētku koncerts “Ceļā uz Ziemassvētkiem”.
20.20.01.Projektu diena. Barikāžu atceres diena.
21.25.-29.01.Galda spēļu turnīri (dambrete  u.c.).
22.10.02.Projektu diena. Karjeras un ēnu diena.
23.12.02.Atdarināšanas konkurss „Popiela” 3.- 6.kl.,7.-12.kl..
24.16.02.Skatuves runas konkurss “Pie jūras”1.-12.kl.
25.25.02.Teātris manai paaudzei.
26.12.03.Talantu diena „Māksla tevī”.
27.25.03.-9.04.Skola Lieldienu “ietērpā” .
28.6.04.Saulgrieži. Lieldienas latviskās tradīcijās.
29.19.-23.04.Kas mājo bibliotēkā? Lasītveicināšanas nedēļa.
30.30.04.Projektu diena. Darba + Baltā galdauta svētki.
31.6.05.Mātes dienai veltīts koncerts.
32.8.05.Projektu diena. Eiropas diena.
33.14.05.Pēdējais zvans 9. un 12. klasēm.
34.28.05.Projektu diena. Diena ar klases audzinātāju.
35.30.05.Kūrortsvētku atklāšanas gājiens.
36.31.05.Pēdējā skolas diena 1.- 8., 10,11.klasēm.