INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS PAR IZGLĪTOJAMO PERSONAS DATU APSTRĀDI

  Cienījamie vecāki un izglītojamie,   Šajā paziņojumā ir aprakstīts, kā Jūrmalas Majoru vidusskola (turpmāk – izglītības iestāde) veic izglītojamo personas datu apstrādi. Izglītības iestādei, lai nodrošinātu tās funkciju izpildi visefektīvākajā veidā, ir nepieciešams vākt, apstrādāt un izmantot noteikta veida personas datus.  Izglītības iestāde apstrādā personas datus atbilstoši Eiropas Parlamenta un padomes regulas Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Regula) prasībām. Regula pieejama: https://ej.uz/123regula  
  Pārziņa un personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija  
  Personas datu apstrādes pārzinis ir Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība (Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015, tālrunis: 67093816,  elektroniskā pasta adrese: pasts@jurmala.lv), savukārt  Jūrmalas Majoru vidusskola  ir pašvaldības iestāde, kas ir pilnvarota veikt personas datu apstrādi pārziņa vārdā. Pārzinis ir iecēlis personas datu aizsardzības speciālistu, lai ievērotu personas datu aizsardzības regulējuma prasības. Personas datu aizsardzības speciālista elektroniskā pasta adrese personasdati@jurmala.lv. Saņemot izglītojamā vai tā likumiskā pārstāvja iesniegumu, mēs izvērtēsim tā saturu un iesniedzēja identificēšanas iespēju, un atkarībā no situācijas varam lūgt personu papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.  
  Kādiem mērķiem mēs apstrādājam izglītojamā personas datus?  
  Izglītojamo personas izglītības iestādē tiek apstrādāti šādiem mērķiem: Mācību procesa organizēšanai un īstenošanai, tajā skaitā:Izglītojamo uzņemšanas procesa organizēšanai;Izglītības procesa organizēšanai un nodrošināšanai;Eiropas Savienības un citu projektu, kurā izglītības iestāde ir iesaistījusies,   īstenošanai un administrēšanai;Attālināta mācību organizēšanai videokonferenču platformās, piemēram, Zoom, Microsoft Teams u.tml. (ja pastāvot noteiktiem epidemioloģiskiem apstākļiem izglītības iestādē tiek organizēts attālināts mācību process);Mūsdienīga un interaktīva mācību procesa nodrošināšanai digitālajās mācību platformās (piemēram, E-klase,  uzdevumi.lv,  Kahoot.com, Google classroom,  Zoom, soma.lv, maconis.zvaigzne.lv, u.tml.);Normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei attiecībā uz izglītojamā veselības stāvokli;Bibliotēkas lietotāju uzskaitei;Obligātās dokumentācijas uzturēšanai elektroniskā veidā, piemēram, E-klase, izglītojamo dienasgrāmatu un liecību lietošanai un sagatavošanai;Saziņas nodrošināšanai ar izglītojamā likumisko pārstāvi un izglītojamo;Izglītības iestādes mācību programmu popularizēšanai un sabiedrības informēšanai par izglītības iestādes darbu (tajā skaitā par piedalīšanos izstādēs, pasākumos, konkursos u.tml., kā arī informētu sabiedrību par būtiskiem notikumiem un publicētu informāciju masu medijos, drukātajos izdevumos, internetā un sociālo tīklu profilos);Izglītības iestādes mājaslapas* uzturēšanai un darbības uzlabošanai (*ja izglītības iestādei ir mājaslapa); Noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai* saistībā ar īpašuma aizsardzību un izglītojamo vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā, dzīvības un veselības, aizsardzību (* ja izglītības iestādē ir videonovērošana) u.tml.;   Personas dati var tikt apstrādāti arī citiem mērķiem, kuri ir cieši saistīti ar iepriekš norādītajiem un nepieciešami normatīvo aktu prasību un minēto mērķu izpildei, par ko izglītojamais vai tā likumiskais pārstāvis tiks atsevišķi informēti.  
  Kāds ir tiesiskais pamats izglītojamo personas datu apstrādei?  
  Izglītojamo personas datu apstrāde lielākajā daļā gadījumu balstās uz Regulas 6. panta pirmās daļas c) apakšpunktu, kas nosaka, ka apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz izglītības iestādi attiecināmu juridisku pienākumu (piemēram, lai īstenotu izglītības iestādei normatīvajos aktos noteiktās funkcijas izglītības jomā), kā arī Regulas 6. panta pirmās daļas e) apakšpunktu (lai izpildītu uzdevumu, ko izglītības iestāde veic sabiedrības interesēs vai īstenojot izglītības iestādei likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras). Latvijas Republikas normatīvie akti, kas paredz izglītības iestādes pienākumu apstrādāt izglītojamo personas datus, tajā skaitā, bet ne tikai: Izglītības likums un Vispārējās izglītības likums;Ministru kabineta 2021.gada 10.augusta noteikumi Nr.528 “Vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai obligāti nepieciešamā dokumentācija”;Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumi Nr.788 ‘’Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība”.   Tomēr atsevišķos gadījumos izglītojamo personas datu apstrāde var balstīties uz Regulas 6. panta pirmās daļas a) apakšpunktu, proti,  personas piekrišanu (piemēram, attiecībā uz izglītojamā fotografēšanu). Iegūtie personas dati tiek izmantoti izglītības iestādes funkciju realizācijai, tam nepieciešamajā apjomā, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Attiecībā uz izglītojamo personas datu apstrādi automatizēta lēmumu pieņemšana netiek veikta.  
    Kādas  personas datus par izglītojamo apstrādā izglītības iestāde?  
  Izglītības iestādē apstrādā šādu kategoriju personas datus par izglītojamo: Identificējošā informācija (vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas dati) un kontaktinformācija (deklarētā un faktiskā dzīvesvietas adrese, elektroniskā pasta adrese,  tālruņa numurs);Raksturojoša informācija, piemēram, tautība, valoda, dzimums, pārtikas nepanesamība, invaliditātes esamība  u.c.;Informācija, kas ir nepieciešama, lai nodrošinātu izglītojamā drošību un aizsardzību skolā, piemēram,  tiesas spriedumi, bāriņtiesas lēmumi u.c.;Informācija par izglītojamā veselības stāvokli;Informācija par izglītības iestādes apmeklējumiem, piemēram, apmeklēto nodarbību skaits, prombūtnes skaits;Informācija par iepriekšējām izglītības iestādēm;Informācija par sekmēm, piemēram, novērtējumi un sasniegumi, kā arī par pieteikumiem dalībai olimpiādēs un olimpiāžu rezultāti;Informācija par izglītojamā uzvedību izglītības iestādē;Informācija, kas ir nepieciešama mācību procesa nodrošināšanai, piemēram,  audio vai videoieraksti.   Par izglītojamā likumisko pārstāvi izglītības iestāde apstrādā šādas datu kategorijas: Identificējošā informācija (vārds, uzvārds, personas kods) un kontaktinformācija (adrese un tālruņa numurs, e-pasta adrese). Izglītības iestāde apstrādā izglītojamā pārstāvja personas datus, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteiktās prasības un pienākumus, kā arī lai sazinātos jautājumos, kas skar izglītības procesu.  
  Personas datu apstrāde, izmantojot digitālās mācību platformas  
              Īstenojot mūsdienīgu mācību procesu, īpašu lomu iegūst interaktīvie mācību līdzekļi, elektroniskie līdzekļi un apmācību platformas, izglītības iestādei (pedagogam) ir tiesības izvēlēties mācību procesa nodrošināšanai atbilstošākos veidus un līdzekļus, tai skaitā tādus, kas ietver personas datu apstrādi. Līdz ar to izglītības iestādes veiktajai personas datu apstrādei – mācību procesa nodrošināšanai, izmantojot tiešsaistes mācību platformas, ir tiesisks pamats. Izglītības iestādes veiktā personas datu apstrāde var tikt pamatota ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta “e” apakšpunktu, proti, apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko  izglītības iestāde veic sabiedrības interesēs vai īstenojot izglītības iestādei likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. Digitālo platformu izmantošana sniedz lielu kopējo ieguldījumu izglītības mērķu sasniegšanā. Lielākajai daļai šo tiešsaistes platformu ir nepieciešami vismaz tādi dati kā izglītojamo vārdi un e-pasta adreses. Tas ir nepieciešams, lai digitālā platforma pārvaldītu lietotāju identifikāciju, lietotāju kontus un autorizētu pieteikšanos. Tāpat šajās tiešsaistes mācību platformās var tikt izmantoti attēli, audio un/vai brīvā teksta ziņu apmaiņa. Tiešsaistes mācību platformas var arī vākt personu datus, izmantojot sīkfailus vai citus tiešsaistes identifikatorus. Izglītības iestāde aicina izglītojamos un to likumīgos pārstāvjus iepazīties ar katras tiešsaistes mācību platformas privātuma politiku un personas datu apstrādes paziņojumiem, kas ir pieejami digitālo platformu vietnēs.   Mācību procesa nodrošināšanai izglītības iestādē izmanto skolvadības sistēmu “E-klase”, kuras uzdevums ir veicināt kvalitatīvu izglītības procesu un nodrošināt efektīvu informācijas apmaiņu, sadarbojoties ar dažādām iesaistītajām pusēm – skolēniem, vecākiem, skolotājiem.    
  Kādām trešajām personām izglītības iestāde nodos izglītojamā personas datus?  
  Pastāvot tiesiskajam pamatam un ievērojot personas datu aizsardzības prasības, izglītības iestāde var nodot personas datus šādām trešajām personām:   Valsts izglītības informācijas sistēma (VIIS), kuras pārzinis ir Izglītības un zinātnes ministrija;Citas izglītības iestādes, ja izglītojamais vēlas mācīties citā izglītības iestādē;Starpinstitucionālās iestādes (sociālais dienests, bāriņtiesa, policija), pēc šo iestāžu pieprasījuma;Medicīnas iestādes vai ārstniecības personas, ja izglītojamam rodas neatliekama vajadzība pēc medicīniskās palīdzības;Valsts kontrolējošās un uzraugošās institūcijas;Izglītības atbalsta  iestādes;Bērnu tiesību aizsardzības iestādes, ja to nosaka normatīvie akti;Personām, kuras nodrošina izglītojamo iesaisti ar izglītības iestādi saistītajos projektos;Sadarbības uzņēmumi (prakses vietas), Personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēji, drukāšanas pakalpojumu sniedzēji, norēķinu un finanšu pakalpojumu sniedzēji, juridiskie konsultanti, informācijas sistēmu tehniskie uzturētāji un citas personas, kuras ir saistītas ar izglītības iestādes funkciju nodrošināšanu.  
  Cik ilgi izglītības iestāde glabās izglītojamā datus?  
  Izglītības iestāde glabās Jūsu personas datus saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem. Ja normatīvajā aktā nav noteikts personas datu glabāšanas termiņš, tad izglītības iestāde glabās personas datus tik ilgi, cik ilgi tas ir nepieciešams personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai. Savukārt, attiecībā uz personas datu apstrādi, kurai Jūs kā bērna likumiskais pārstāvis izteiksiet piekrišanu, izglītības iestāde apstrādās personas datus līdz brīdim, kamēr neatsauksiet savu piekrišanu vai līdz bērna pilngadības sasniegšanai, vai līdz attiecīgā mērķa sasniegšanai.      
  Kādas Jums kā izglītojamam vai tā likumiskajam pārstāvim ir tiesības  
  Jums kā izglītojamam vai tā likumiskajam pārstāvim ir šādās tiesības: Personas datu atjaunošana – ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus izglītojamais vai tā likumiskais pārstāvis ir sniedzis, piemēram, izmaiņas personas kodā, saziņas adresē, telefona numura vai e-pasta maiņa, lūdzam sazināties ar mums un iesniegt aktuālos datus, lai izglītības iestāde varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus.Tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos – izglītojamam vai tā likumiskajam pārstāvim ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas ir izglītības iestādes rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.Tiesības atsaukt piekrišanu – ja izglītojamā personas datu apstrāde pamatojas uz piekrišanu, izglītojamam vai tā likumiskajam pārstāvim ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt un turpmāk izglītojamā personas datus, kurus apstrādā uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam izglītības iestāde neapstrādās. Izglītības iestāde vērš uzmanību, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, izglītības iestādes leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei.   Gadījumos, kad personas datu apstrāde ir noteikta ar likumu vai līgumu, izglītojamam vai tā likumiskajam pārstāvim ir pienākums sniegt personas datus tādā apjomā, lai izglītības iestāde varētu izpildīt normatīvajos aktos noteiktos pienākumus vai varētu noslēgt līgumu. Datu apstrāde, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, balstās uz brīvprātības principa. Izglītības iestāde nodrošina izglītojamo personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un iebildumu gadījumā veic atbilstošas darbības, lai iebildumus atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, izglītojamam vai tā likumiskajam pārstāvim ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā, pasts@dvi.gov.lv.
Veiksmīgai sadarbībai jebkuru neskaidrību gadījumā aicinām vispirms sazināties ar izglītības iestādi!