Iekšējās kārtības noteikumi

Iekšējās kārtības noteikumi

Grozījumi iekšējās kārtības noteikumos (30.01.2020.)

Grozījumi iekšējās kārtības noteikumos (27.03.2019.)

Grozījumi iekšējās kārtības noteikumos (30.10.2018.)

Kārtība, kā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

Kārtība, kādā skola informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojosā iemesla neapmeklē izglītības iestādi

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Ētikas kodekss